Regulamin Kursów CSMI WUM

Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Kursów jest:
Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytet Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000706395, REGON: 368854493, NIP: 7010780339, o kapitale zakładowym w wysokości 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), numer telefonu: 22 572 03 15, adres e-mail: biuro@csmiwum.pl.

1.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Kursie i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.3 Szczegółowe informacje o kursach Organizatora, ich ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Kursie zamieszczone są na stronie internetowej danego Kursu na stronie internetowej Organizatora poda adresem: csmiwum.pl.

1.4 Kursy przeznaczone są w szczególności dla: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych.

Zasady Uczestnictwa

2.1 Warunkiem udziału w Kursie są:
a) Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
b) Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy podany w trakcie rejestracji na dany Kurs lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

2.2 Prawidłowe zgłoszenie zakończone jest komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej automatycznie po wypełnieniu formularza oraz analogicznym komunikatem przesłanym na adres mailowy podany przez Uczestnika w trakcie procesu rejestracji.

2.3 Komunikat o prawidłowym wypełnieniu formularza nie jest potwierdzeniem rejestracji w Kursie.

2.4 Po zaksięgowaniu płatności za Kurs Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie rejestracji, uprawniające do udziału w Kursie. Umowa o udział Kursie zawarta jest z chwilą przesłania Uczestnikowi przez Organizatora ww. potwierdzenia rejestracji.

2.5 Organizator wystawi fakturę za uczestnictwo w Kursie w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności i wyśle ją drogą elektroniczną na podany w trakcie procesu rejestracji adres mailowy.

2.6 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kursie w przypadku, gdy nie posiada on potwierdzenia rejestracji przesłanego przez Organizatora.

2.7 Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. O uczestnictwie w Kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o braku wolnych miejsc przekazywana jest przez Organizatora na stronie internetowej Kursu, przez e-maila lub telefonicznie.

2.8 Po wyczerpaniu wolnych miejsc Organizator będzie zapisywał chętnych na listę rezerwową.

2.9 Uczestnik może, w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w Kursie, wyznaczyć osobę, która zastąpi go w Kursie.

2.10 W wyjątkowych okolicznościach, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem, możliwe są wpłaty zaliczek na wybrane szkolenia na podstawie faktury proforma, które zostają następnie zaliczone na poczet opłaty za szkolenie.

2.11 Koszt pobytu w miejscu organizacji kursu i przejazdów Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.12 Ukończenie Kursu przez Uczestnika potwierdzone zostanie zaświadczeniem za udział w Kursie wystawionym przez Organizatora.

2.13 Organizator zapewnia odzież ochronną stosowną do programu Kursu, lunch i przekąski podczas przerw kawowych.

2.14 Organizator może przewidzieć sprawdzian nabytej wiedzy na Kursie, którego przejście jest warunkiem otrzymania zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2.12 powyżej.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.

3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 15% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później Organizator ma prawo zatrzymać – 30 % wartości całej opłaty.

Zmiany organizacyjne Kursu i odwołanie Kursu

4.1 Organizator Kursu zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do zwrotu opłaty.

4.2 Organizator Kursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Kursu a Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestnika na wskazane przez niego konto bankowe.

4.3 W przypadku gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Organizatora Kursu, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestnika na wskazane przez niego konto bankowe.

4.4 Organizator, odwołując Kurs lub zmieniając jego termin, z przyczyn przez niego niezależnych, nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestnika koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem.

Odpowiedzialność Uczestników

5.1 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za spowodowane przez siebie szkody.

5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zagubione lub skradzione podczas Kursu.

Reklamacje

6.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora Kursu powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres: edukacja@csmiwum.pl lub pocztą na adres Organizatora.

6.2 Reklamacje Uczestników Kursu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia danego Kursu.

6.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

Rejestracja obrazu i dźwięku

7.1 Zabronione jest rejestrowanie przebiegu Kursu za pomocą urządzeń rejestrujących bez uprzedniej zgody Organizatora oraz prowadzącego Kurs oraz wykorzystywania materiałów uzyskanych przez Uczestników w trakcie Kuru od Organizatora lub wykładowcy do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych kursów bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora i wykładowcy. Treść kursu oraz materiały przekazane Uczestnikom w trakcie kursu stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.

Postanowienia końcowe

8.1 Do przekazanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych uczestnika zastosowanie mieć będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”). Szczegółowe informacje do gromadzonych znajdują się w Polityce Prywatności.

8.2 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Kursu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych pisemnie lub w formie dokumentowej między Uczestnikiem a Organizatorem.

8.3 Jeśli Kurs prowadzony jest z użyciem preparatów anatomicznych, to Uczestnik akceptuje jednocześnie „Regulamin Kursów na preparatach anatomicznych” dostępny na stronie Organizatora oraz podczas Kursu.

8.4 W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu rejestracyjnego, należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem: edukacja@csmiwum.pl

8.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.6 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce organizacji kursu.

Polityka prywatności CSMI WUM