Regulamin Kursów CSMI WUM

Regulamin Kursów Centrum Symulacji Medycznych WUM

Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Kursów jest:
Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytet Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000706395, REGON: 368854493, NIP: 7010780339, o kapitale zakładowym w wysokości 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), numer telefonu: 22 572 03 15, adres e-mail: biuro@csmiwum.pl.
1.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Kursie i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.3 Szczegółowe informacje o kursach Organizatora, ich ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Kursie zamieszczone są na stronie internetowej danego Kursu na stronie internetowej Organizatora poda adresem: csmiwum.pl.
1.4 Kursy przeznaczone są w szczególności dla: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych.

Zasady Uczestnictwa

2.1 Warunkiem udziału w Kursie są:
a) Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
b) Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy podany w trakcie rejestracji na dany Kurs lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.
2.2 Prawidłowe zgłoszenie zakończone jest komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej automatycznie po wypełnieniu formularza oraz analogicznym komunikatem przesłanym na adres mailowy podany przez Uczestnika w trakcie procesu rejestracji.
2.3 Komunikat o prawidłowym wypełnieniu formularza nie jest potwierdzeniem rejestracji w Kursie.
2.4 Po zaksięgowaniu płatności za Kurs Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie rejestracji, uprawniające do udziału w Kursie. Umowa o udział Kursie zawarta jest z chwilą przesłania Uczestnikowi przez Organizatora ww. potwierdzenia rejestracji.
2.5 Organizator wystawi fakturę za uczestnictwo w Kursie w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności i wyśle ją drogą elektroniczną na podany w trakcie procesu rejestracji adres mailowy.
2.6 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kursie w przypadku, gdy nie posiada on potwierdzenia rejestracji przesłanego przez Organizatora.
2.7 Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. O uczestnictwie w Kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o braku wolnych miejsc przekazywana jest przez Organizatora na stronie internetowej Kursu, przez e-maila lub telefonicznie.
2.8 Po wyczerpaniu wolnych miejsc Organizator będzie zapisywał chętnych na listę rezerwową, w przypadku wyrażenia przez nich zgody na przetwarzanie danych do przyszłych rekrutacji.
2.9 Uczestnik może, w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w Kursie, wyznaczyć osobę, która zastąpi go w Kursie. W przypadku tym Uczestnik jest zobowiązanych zapoznać osobę z obowiązującym regulaminem kursu oraz spełnić w imieniu Organizatora obowiązek informacyjny załączony do regulaminu.
2.10 W wyjątkowych okolicznościach, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem, możliwe są wpłaty zaliczek na wybrane szkolenia na podstawie faktury proforma, które zostają następnie zaliczone na poczet opłaty za szkolenie.
2.11 Koszt pobytu w miejscu organizacji kursu i przejazdów Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.12 Ukończenie Kursu przez Uczestnika potwierdzone zostanie zaświadczeniem za udział w Kursie wystawionym przez Organizatora.
2.13 Organizator zapewnia odzież ochronną stosowną do programu Kursu, lunch i przekąski podczas przerw kawowych.
2.14 Organizator może przewidzieć sprawdzian nabytej wiedzy na Kursie, którego przejście jest warunkiem otrzymania zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2.12 powyżej.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Zmiany organizacyjne Kursu i odwołanie Kursu

4.1 Organizator Kursu zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do zwrotu opłaty.
4.2 Organizator Kursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Kursu a Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestnika na wskazane przez niego konto bankowe.
4.3 W przypadku gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Organizatora Kursu, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestnika na wskazane przez niego konto bankowe.
4.4 Organizator, odwołując Kurs lub zmieniając jego termin, z przyczyn przez niego niezależnych, nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestnika koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem.

Odpowiedzialność Uczestników

5.1 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za spowodowane przez siebie szkody.
5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zagubione lub skradzione podczas Kursu.

Reklamacje

6.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora Kursu powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres: edukacja@csmiwum.pl lub pocztą na adres Organizatora.
6.2 Reklamacje Uczestników Kursu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia danego Kursu.
6.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

Rejestracja obrazu i dźwięku

7.1 Zabronione jest rejestrowanie przebiegu Kursu za pomocą urządzeń rejestrujących bez uprzedniej zgody Organizatora oraz prowadzącego Kurs oraz wykorzystywania materiałów uzyskanych przez Uczestników w trakcie Kuru od Organizatora lub wykładowcy do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych kursów bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora i wykładowcy. Treść kursu oraz materiały przekazane Uczestnikom w trakcie kursu stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288z późn. zm.)) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji wydarzenia (wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów) w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością CSMI WUM Sp. z o.o., w przypadku wykonywania zdjęć profilowych osoby których dane dotyczą zostaną poproszone o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych oraz ich publikację.

Postanowienia końcowe

8.1 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Kursu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych pisemnie lub w formie dokumentowej między Uczestnikiem a Organizatorem.
8.2 Akceptacja postanowień regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem kursu.
8.3 Jeśli Kurs prowadzony jest z użyciem preparatów anatomicznych, to Uczestnik akceptuje jednocześnie „Regulamin Kursów na preparatach anatomicznych” dostępny na stronie Organizatora oraz podczas Kursu.
8.4 W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu rejestracyjnego, należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem: edukacja@csmiwum.pl
8.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.6 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce organizacji kursu.
8.7 Integralną częścią regulaminu jest klauzula informacyjna dla uczestników kursów

KLAUZULA INFORMACYJNA OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KURSIE

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CSMI WUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-091), Żwirki i Wigury 61. Można się z nami skontaktować:
• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
• telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 572 03 15,
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: biuro@csmiwum.pl.

Źródło i zakres przetwarzanych danych
Pana/Pani dane osobowe w zakresie (imię, nazwisko, nr PWZ) mogliśmy uzyskać od sponsora lub innego podmiotu, który skierował Pana/Panią na kurs.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
• realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy lub też realizacji postanowień umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO,
• realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z przepisów podatkowych – archiwizacji dokumentów związanych z umową oraz z Kodeksu Cywilnego,
• realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak: potencjalne roszczenia lub obrona przed roszczeniami, zapewnienie najwyższej jakości obsługi, kontakt w sprawach organizacyjnych dotyczących kursu, przekazanie listy (imienia i nazwiska) osób przeszkolonych sponsorowi szkolenia, jako podstawy stanowiącej rozliczenie pomiędzy nami a sponsorem,
• przesyłania informacji handlowych, przekazania sponsorowi Pana/Pani danych kontaktowych, przetwarzania danych na liście rezerwowej, lub też rejestracji oraz publikacji Pana/Pani wizerunku, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych może być Sponsor wydarzenia, Urząd Skarbowy, dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna wspierająca nas w prowadzonym postepowaniu – w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
• hostingowych,
• dostawy rozwiązań informatycznych, oprogramowania, wsparcia informatycznego oraz pozycjonowania strony www,
• biura rachunkowego.

Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
• 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości – w przypadku osób które wezmą udział w kursie,
• do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda,
• do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo do sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
• prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa,
• prawo ograniczenia przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu,
• prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w kursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania umowy.