Regulamin pracy na nieutrwalonych preparatach anatomicznych na Kursach organizowanych przez Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM

  1. Niniejszy Regulamin jest załącznikiem do Regulaminu Kursów CSMI WUM Sp. z o.o. i obowiązuje na wszystkich Kursach, gdzie Uczestnicy ćwiczą na anatomicznych preparatach nieutrwalonych (dalej: „Preparatach).
  2. Organizator zapewnia, że wszystkie Preparaty wykorzystywane podczas Kursów pochodzą z legalnego źródła, a ich sprowadzanie, użycie oraz utylizacja jest zgodna z przepisami prawa. Preparaty ludzkie są przebadane pod kątem HIV, HBV, HCV, jednak powinny być traktowane jako materiał zakaźny i należy podczas ich wykorzystywania zachować wszelkie środki ostrożności.
  3. Preparaty należy traktować z należytym szacunkiem i stosować się do zaleceń prowadzącego i Organizatora.
  4. Podczas Kursów z wykorzystaniem Preparatów, Organizator zapewnia uczestnikom jednorazową odzież operacyjną, ochraniacze na obuwie, rękawice chirurgiczne, maseczki, itp. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania odzieży ochronnej zgodnie z wytycznymi prowadzącego i Organizatora.
  5. Zabronione jest przenoszenie Preparatów poza salę ćwiczeń oraz wychodzenie z sali ćwiczeń w odzieży ochronnej.
  6. Ostre narzędzia powinny być używane ze szczególną ostrożnością. Po skończonych ćwiczeniach ostre narzędzia powinny być umieszczone w wyznaczonych do tego pojemnikach.
  7. W przypadku skaleczenia Uczestnik jest zobowiązany natychmiast poinformować o tym prowadzącego lub Organizatora. Rany spowodowane przez narzędzia, które wcześniej znajdowały się w kontakcie z Preparatami, muszą być natychmiast zdezynfekowane i zaopatrzone.
  8. Zabronione jest wchodzenie na salę ćwiczeń z jedzeniem i piciem. Biżuteria, która utrudnia wykonywanie ćwiczeń powinna być zdjęta. Podczas warsztatów Uczestnicy powinni mieć założone płaskie obuwie.
  9. Nieprzestrzeganie Regulaminu i niestosowanie się do poleceń prowadzącego i Organizatora, może być podstawą do wykluczenia Uczestnika z Kursu. W takim przypadku Uczestnik nie może rościć sobie praw do odszkodowania w związku z wykluczeniem z Kursu.